«دیگری» از نظرگاه ابن‌عربی

حامده راستایی جهرمی؛ علی اصغر مصلح

دوره 15، شماره 58 ، تیر 1398، ، صفحه 29-46

https://doi.org/10.22054/wph.2019.30982.1539

چکیده
  هر چند موضوع «دیگری»، در بین اندیشمندان مسلمان به عنوان یک مسئلۀ مستقل مطرح نبوده است لکن ظرفیت طرح این بحث بین همه نحله‌های فکری در جهان اسلام به ویژه عرفان وجود دارد. بر این اساس می‌توان برای نمونه پرسش از «دیگری» را به آثار ابن‌عربی به عنوان نمایندۀ عرفان اسلامی عرضه کرد و مبانی فکری او را در این زمینه جستجو کرد. مبانی‌ای ...  بیشتر

فلسفة ‌میان‌فرهنگی بر مبنای فلسفۀ ‌فرهنگ هردر

محمد مشکات؛ علی اصغر مصلح

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1397، ، صفحه 150-179

https://doi.org/10.22054/wph.2018.9168

چکیده
  آیا می‌توان از فلسفۀ فرهنگ هردر، الگویی(مدلی) برای آنچه امروزه فلسفۀ ‌میان ‌فرهنگی ‌‌‌می‌‌‌‌نامند برداشت کرد؟ از آنجا که فلسفۀ میان فرهنگی، اندیشه‌‌ای است که در دنیای معاصر مطرح می‌شود، برای آن که بتوانیم هردر را در راستای این اندیشه بازخوانی کنیم، ناگزیر باید به مولفه‌های فلسفۀ میان فرهنگی در جهان معاصر توجه یابیم؛ تلقی ...  بیشتر

نقد دازین‌کاوانة رویکردهای مبتنی بر علوم طبیعی در روان‌پژوهی

خشایار برومند؛ علی اصغر مصلح

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1396، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22054/wph.2017.8067

چکیده
  از دستاوردهای مشارکت هیدگر در طرح رویکرد دازین‌کاوانه در روان‌پژوهی، نقد بنیادین رویکردهای مبتنی بر علوم طبیعی در این حوزه است. مسئلة کانونی در این زمینه، الگو قرار گرفتن علوم طبیعی برای پژوهش‌هایی است که روان‌پژوهان بدان اشتغال دارند. در این مقاله، با تکیه بر رویکرد مدارد باس، به وجوه مختلف چنین نقدی به‌عنوان زمینه‌ساز پدیدآمدن ...  بیشتر