زیباشناسی طبیعت و هنر از منظر آرنولد برلینت، فیلسوف قرن 21

محمد حسن امامی؛ امیر نصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

https://doi.org/10.22054/wph.2022.68063.2079

چکیده
  برلینت، جریان علم‌زیباشناسی در‌دو‌ قرن‌گذشته را مبتنی بر دیدگاه سنتیِ تحسین ‌زیباشناسی می‌داند. این‌دیدگاه بر دو ستون "بی‌‌علقگی"‌ و‌"تامل"استوار است. نگرش‌ بی‌علقگی رهایی‌بخش انسان از روزمر‌گی و امکان حضور‌آزادانه او در کنار ابژه یا بازنمایی آن است که منجر به توجه به ‌‌زیبایی می‌شود. برلینت با آشکارسازی برخی از دردسرهای ...  بیشتر

فلسفه
زیباشناسی سلبی از منظر آرنولد برلینت

محمدحسن امامی؛ امیر نصری

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1402، ، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22054/wph.2023.70974.2125

چکیده
  آرنولد برلینت با تمرکز بر تجربه حسی در زیباشناسی که همواره با احساس مثبت همراه نیست، به تحلیل پرسش چرائی و چگونگی منفی بودن ارزش‌های زیباشناختی می‌پردازد تا گستره دامنه زیباشناسی از امر «زیبا» و کاربرد آن در حوزه هنری فراتر رود و چون زیباشناسی برای برلینت امری تجربی است، برای گشودگی این دامنه، حالات زیباشناسی (ایجابی و سلبی) ...  بیشتر

فلسفه
تنش بین ساختار روایت و محتوای فلسفی در اعترافات روسو

سیده ملیکا سفیداری؛ امیر نصری

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1402، ، صفحه 147-165

https://doi.org/10.22054/wph.2023.73682.2154

چکیده
  روسو در اعترافات به دنبال نمایش خود با تمام خصوصیات حقیقی و طبیعی آن است. او ادعا می‌کند که خود حقیقی و طبیعی او تنها با در نظر داشتن زنجیرة احساساتش، فهم منشأ این احساسات و مشخص کردن تمایز بین آن‌ها از جهت اصیل یا غیراصیل‌بودن قابل‌فهم است. روسو برای رفع اتهام فریب و خود‌فریبی، نتیجه‌گیری نهایی در خصوص کیستی خود را به خوانندگان ...  بیشتر

فلسفة تطبیقی هنر با رویکرد پدیدارشناسانة هانری کربن

سید رحمان مرتضوی؛ امیر نصری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1397، ، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22054/wph.2018.9165

چکیده
  کربن در طرح عام تطبیقی خود، جایگاهی ویژه برای فلسفۀ تطبیقی هنر قائل است؛ فلسفۀ تطبیقی هنر با نشان دادن مشترکات انضمامی‌تر فرهنگ‌های دینی، امکان برابر نهی آن‌ها و کشف تناظرات موجود را سهل‌تر می‌کند؛ این رویکرد با روش «تأویل باطنی» یا پدیدارشناسی (البته پدیدارشناسی به معنایی کربن مراد می‌کند) میسر خواهد بود؛ این تأویل باطنی ...  بیشتر