نقد و بررسی نظریة اعتمادگرایی فرایندی در «باور موجه چیست؟»

عبدالله انصاری؛ جلال پیکانی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1389، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22054/wph.2010.5791

چکیده
  آلوین گلدمن در مقالة «باور موجه چیست؟» به اختصار یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال تأثیرگذارترین نظریه‌های توجیه – یعنی نظریة اعتمادگرایی فرایندی- را صورت‌بندی کرده است. در نوشتار حاضر ابتدا تلاش خواهد شد تا نظریة گلدمن در قالبی ساده و همه‌فهم بیان شود. سپس نقاط قوت و ضعف این قرائت از اعتمادگرایی فرایندی مورد سنجش قرار خواهد ...  بیشتر