نسبت عقل و وحی (نگاهی به فلسفه فیلون اسکندرانی)

رضا گندمی

دوره 3، شماره 11.10 ، تیر 1386، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22054/wph.2007.6692

چکیده
  در خصوص نسبت عقل و وحی و به عبارت دیگر، فلسفه و دین مطالب بسیاری گفته شده است تا جایی‌که برخی آن را بحث محوری قرون وسطی دانسته‌اند. اندیشمندان ادیان ابراهیمی با توجه به نسبتی که میان عقل و وحی قائل شده‌اند، در خصوص وجود یا عدم فلسفه دینی به‌طور عام و فلسفه‌ی یهودی، مسیحی یا اسلامی به‌طور خاص نظرات گوناگونی ابراز داشته‌اند. برخی ...  بیشتر