بازنمایی به منزلة "معنای مجسم" از دیدگاه آرتور دانتو (مطالعه موردی آثار جف کونز)

سمیه نصری؛ علی مرادخانی

دوره 17، شماره 65 ، فروردین 1400، ، صفحه 159-179

https://doi.org/10.22054/wph.2021.56558.1918

چکیده
  هنر مدرن و هنر معاصر مفهوم بازنمایی را، که حدود دو­ هزارسال بر تاریخ فلسفة هنر  سیطره داشت، مورد نقد قرار داده است. بر این اساس دیگر تلقی کلاسیک از بازنمایی قادر به تحلیل نمونه­های هنری جدیدی نبود که از هنگام شکل­گیری هنر مدرن پدید آمده ­بودند. آرتور دانتو یکی از فیلسوفان هنر قرن بیستم است که به ویژه با توجه به هنر معاصر به ...  بیشتر