نگاهی به تفاوت خیال و تخیّل در فتوحات مکیة ابن‌عربی

نفیسه اهل سرمدی؛ نصرت الله حکمت

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1392، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/wph.2013.5857

چکیده
  یکی از شاخه‌های مهم در مسائل فلسفی، مباحث انسان‌شناسی است که در آن‌ بحث از قوای ادراکی ظاهری و باطنی آدمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «خیال» و «متخیله» نام دو قوۀ ادراکی باطنی در انسان هستند. جمهور حکماء، خیال را به‌عنوان خزانۀ حسّ مشترک، پذیرنده و منفعل و متخیّله را از آن‌جهت که به ترکیب و تفصیل صور می‌پردازد، فعّال ...  بیشتر