دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1394، صفحه 1-138 
2. ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت

صفحه 25-42

زینب ابوالقاسمی دهاقانی؛ محمد سعیدی مهر


3. تحلیل وبررسی فایده‌گرایی عمل محور اسمارت

صفحه 43-70

محمد حسین ارشدی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد