دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1394، صفحه 1-124 
4. Review of the Effect of Non-Epistemic Factors on Religious Belief from the Perspective of William James

صفحه 5-22

نجم السادات الحسینی؛ اعلی تورانی؛ نرگس نظر نژاد


5. “Content Analysis of Love in the Context of Plato and Avicenna”

صفحه 23-42

علیرضا صیاد منصور؛ سید عباس ذهبی


6. Introspection and Wittgenstein's View on Private Language Argument

صفحه 43-58

خدیجه حسن بیک زاده؛ میر سعید موسوی کریمی