دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1397، صفحه 1-238