دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1393، صفحه 1-168 
2. تفسیر فلسفه نیچه بر مبنای مفهوم بازی

صفحه 27-44

محمد باقر قمی؛ محمد رضا ریخته گران