دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1393، صفحه 1-141 
4. جایگاه شک در تأسیس نظام فکری دکارت

صفحه 63-78

10.22054/wph.2014.6144

سید مصطفی شهرآیینی؛ سید محسن آزادی خواه