دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 7-115