دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1385، صفحه 7-137