دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1385، صفحه 7-153