دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1391، صفحه 7-138