دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1391، صفحه 1-114 
2. روند تحقق فهم از منظر شلایرماخر

صفحه 25-40

10.22054/wph.2012.5843

اصغر واعضی؛ اسماعیل قاعدی