دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1389، صفحه 7-140 

مقاله پژوهشی

1. شرطیة پاسکال؛ آیا نظریة معقولیت یک برهان است؟

صفحه 7-32

10.22054/wph.2010.5800

محمد محمدرضایی؛ مصطفی حسینی گلکار