دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1388، صفحه 7-117 
4. امکان بعد پنجم و نظریات مربوط به آن (بررسی و سنجش علمی-‌فلسفی)

صفحه 61-82

10.22054/wph.2009.5768

صدرالدین نادری؛ حسین کلباسی اشتری؛ امیر حسین بانکی پورفرد