دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1387، صفحه 7-200