دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1387، صفحه 7-144 

مقاله پژوهشی

1. نقدی بر تحلیل زمانی قضایای موجّهه

صفحه 7-27

10.22054/wph.2008.5744

علی اکبر احمدی افر مجانی