دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1386، صفحه 7-138 
5. دریدا و مولوی در برابر فلاسفه

صفحه 77-92

10.22054/wph.2008.5856

عامر قیطوری؛ حمید طاهری؛ جعفر میرزایی