دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1395، صفحه 1-135