دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1395، صفحه 1-120