دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1395، صفحه 1-137 

مقاله پژوهشی

1. منطقِ نخستین هگل (منطقِ ینا)

صفحه 7-24

محمد مهدی اردبیلی؛ علیرضا آزادی