دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 1-151 

مقاله پژوهشی

1. رفتار بازتابی؛ رویکردی نو در حل مسألۀ آزادی اراده

صفحه 7-18

فخر السادات علوی؛ محمد علی اژه ای


2. الهیات دیالکتیکی

صفحه 19-34

شمس الملوک مصطفوی