دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1392، صفحه 1-177 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تشکیک در مراتب و مظاهر از نگاه علامه‌ طباطبائی

صفحه 7-20

محمد هادی توکلی؛ سید صدرالدین طاهری


3. الهیات ایجابی و سلبی درنظر مایستر اکهارت

صفحه 63-80

سید ضیا الدین حسینی؛ سید حمید طالب زاده


5. تأویل گرایی در اندیشة مولوی و غزالی

صفحه 103-124

بتول واعظ؛ رقیه کاردل ایلواری


6. تضمنات سیاسی فلسفة ‌فلوطین

صفحه 125-146

شروین مقیمی زنجانی؛ حاتم قادری


7. هوسرل اول و دوم: تطور آرای هوسرل در مورد فلسفة زبان

صفحه 147-161

مازیار چیت ساز؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی؛ لطف الله نبوی